Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoozeer noodig een groote virtuosieit te hebben in het vertalen van moeilijke schrijvers als wel in staat te zijn op ieder oogenb!ik zelf het oorspronkelijk gezegde aan eigen gedachten te toetsen. Bovendien is het vanzelf sprekend, dat een taal, die de uitdrukking is geworden van zoo zuivere en diepzinnige, rijke en veelzijdige gedachten inhoud, als we bij de Grieksche dekkers aantreffen, grooten rijkdom draagt en vertegenwoordigt. Zielinski, professor te Petersburg, betoogt in zijn mooi pleidooi voor de studie der klassieken, „Die Antike und Wir", dat de Grieksche taal, meer dan andere, logisch van bouw is en hij gaat zoo ver te beweren, dat er in het Russisch alleen, dank zij het oude Grieksch, een grammatica is.

Maar niet 'alleen, dat het aanleeren van dv; Grieksche taal een logische scholing geeft, zij brengt ons in kennis met woorden en doet ons uitdrukkingen verstaan, die geboren zijn uit den diepzinnigen en klaren Griekschen geest, van welke bijna alle geestelijke bewegingen der Europeesche kuituur eenmaal zijn uitgegaan.

Sluiten