Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op die vergadering werd besloten, met den bestaanden staat van zaken te breken, en bij de gemeenschap der Chr. Afgesch. gemeenten zich aan te sluiten.

Tengevolge van dit besluit wendde men zich tot de classis Zwolle, welke Ds. Postma om de belangen dezer gemeente te behartigen, afvaardigde.

Den 9en Maart 1851 werd de gemeente te Kampen, van wier 50-jarig bestaan wij thans gedachtenis vieren, onder leiding van den leeraar D. Postma gevestigd.

Opmerkelijk, dat de gemeente destijds een even groot aantal manslidmaten telde, als na de vereeniging in 1892. Ook toen was het aantal manslidmaten, dat besloot, stand te houden, toen de menigte met den stroom der doleantie werd weggevoerd, dertien.

Leeft niet onwillekeurig het teeken van rijke herinnering in uwe gedachte, nu we uw herinneringsvermogen tot hiertoe geleid hebben ?

Ja, zegt gij ongetwijfeld : „Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen!"

Doch er is nog meer, Geliefden!

Er is zelfs zóóveel, dat onze aandacht verdient, van de daden des Heeren getuigt, dat woorden te arm zijn om de gewaarwording des harten te vertolken. Nogmaals het oog gericht op dien steen tusschen Mispa en Sen, en wij komen tot onze tweede gedachte: Vertolking van dankbaar gevoel.

Zeide Jezus eenmaal, wijzende op Zijne juichende discipelen : „Ik zeg ulieden, dat, zoo deze zwijgen, de steenen haast roepen zullen" — te Eben Haëzer staat naast een' sprekenden Samuël een steen als zinnebeeld van dankbaar gevoel ter verheerlijking Gods.

Of is het misschien te sterk gesproken ?

Weliswaar letten we dikwijls te weinig op Gods daden,

Sluiten