Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze hereeniging vond plaats tusschen Broeders en Zusters van eenzelfde beginsel, doch tijdelijk, door bijkomende omstandigheden, van elkander verwijderd.

Die naam is op eervolle wijze aanvaard, die vereeniging met heerlijke vrachten gekroond. Bovendien is het een Bijbelsche, een Apostolische, met geheel bet karakter der Kerk overeenkomende naam.

Eene vergelijking te willen maken van de vereeniging in 1892 gesloten, met die in 1869 is, gelijk boven bewezen werd, geheel onjuist.

In 1892 heeft men den naam „Geref. Kerken'" aanvaard, omdat de „Nederd. Geref." het als voorwaarde ter vereeniging stelden, met verbreking van het besluit, in de vorige Synode-zitting der Christelijke Gereformeerden onder opzien tot God genomen. Hiermede heeft men andere beginselen aanvaard en niet slechts in naam, maar metterdaad de Kerk der Scheiding vaarwel gezegd.

Geve de Heere een wederkeeren tot de paden der vaderen !

Na deze korte toelichting vatten we den draad der geschiedenis weder op.

Waar nu te dezer plaatse de ambtsdragers, met het grootste gedeelte der gemeente op het nieuwe schip waren overgegaan, wie ter wereld kon aan de bezwaarden naar recht betwisten (aangezien de ambtsdragers tot deze buitengewone daad geen mandaat der gemeente hadden) om op het oude schip te blijven varen onder de vlag: Christelijke Gereformeerde gemeente.

Maar de gemeente, die als een nachthutje in den wijngaard, als een belegerde stad, was overgebleven, stond nu van de stoffelijke goederen beroofd, zonder ambtsdragers.

Dat zij niet meer gerekend werd te bestaan deerde haar niet. Meermalen is het gebeurd, dat iemand dood verklaard werd en toch leefde. Wel valt het smartelijk

Sluiten