Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welk een groot onderscheid tusschen dit en vele andere opschriften.

Een groot veroveraar en Vorst van Egypte liet in alle veroverde landschappen altaren of kolommen oprichten, met dit vermetel opschrift: „Dit landschap heeft door Zijne wapenen veroverd de koning der koningen en heer der heeren". Nebukadnezar roemde in grootschheid des harten over het Babel, door hem gebouwd. De hoogmoedigen noemen de landen naar hun' naam. Samuël daarentegen gaf de eer niet aan zichzelven, noch aan een twee- of drietal helden, maar wars van alle schepselvergoding, was hij een van die ootmoedigen, die zeggen : „Niet ons, o Heer! niet ons; maar Uwen Naam geef eere."

Staande bij dien steen der hulpe wordt zeker mede een blik in de toekomst gericht.

Met 't oog daarop schrijven wij eene derde gedachte op dien steen.

III. Verklaring van ootmoedige verwachting.

Doch, aleer wij deze laatste gedachte eenigszins gaan ontwikkelen, zingen we:

Ps. 126 : 2.

God heeft bij ons wat groots verricht •

Hij zelf heeft onzen druk verlicht;

Hij heeft door wondreu ons bevrijd;

Dies juichen wij en zijn verblijd !

Breng, Heer ! al Uw gevangnen weder,

Zie verder op Uw erfvolk neder,

Verkwik het, als de watervloed,

Die 't zuiderland herleven doet.

„Tot hiertoe" zegt Samuël. Door deze woorden wordt Israël er opgewezen:

le. Zich niet door overmoed te laten vervoeren. Zij

Sluiten