Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hare Majesteit onze geëerbiedigde en zeer geliefde Koningin door de goede Hand onzes Gods in het heilig huwelijk vereenigd wordt met den Vorstelijken Gemaal, Dien God voor Haar heeft verkoren en met Haar in liefde heeft ver bonden, opdat Hij voor Haar zij, wat een man voor zijne vrouw is naar de aanwijzing van het heilige Evangelie. In den geest zijn wij allen vergaard rondom het Koninklijk Bruidspaar, en onze harten kloppen van vreugde, waar wij onze jeugdige Koningin aanschouwen in Haar geluk, in Hare blijdschap, terwijl Zij in den glans van Hare Koninklijke waardigheid staat omringd door Haar volk aan de zijde van Haren Geliefde, - straks Hare Hand legt in de Zijne, om met Hem vereend door dit leven te gaan, en met Hem nederknielt voor den Troon van den Allerhoogste, om den zegen smeekende van Hem, Die de éénige Zegenaar is en — een Vader der weezen. Moest onze Koningin vroeg Haren aardschen Vader missen, — de Vader in den hemel heeft voor Haar gezorgd, gelijk geen aardsche vader dat vermocht. De Almachtige, Die aan Nederland deze Spruite schonk uit den alouden, aan ons volk zoo nauw verbonden, maar afgehouwen Vorstenstam van Oranje, heeft onze Koningin genadiglijk gespaard, - over Hare kindsheid en jeugd gewaakt en Haar voorspoedig doen opgroeien onder de hoede van Hare Koninklijke Moeder en van de edelen des lands, die der Koningin-Moeder bij de opvoeding en het onderwijs ter zijde stonden. Met lof en dank tot God mogen wij het uitspreken, dat onze Koningin beweldadigd is met de schoonste gaven, zoodat Zij bewonderd wordt overal, waarhenen het gerucht van Haar gekomen is, en wat meer zegt, — Zij wordt geëerd niet alleen, maar hartelijk geliefd door Haar volk, hetwelk Zij reeds toonde lief te hebben, gelijk Zij ook sprak: „Oranje kan nooit genoeg voor Nederland doen." Welk een blijdschap vervulde de harten inzonderheid van hen, die aan het door Gods Hand eenmaal gelegd drievoudig snoer: „Kerk, Oranje en Nederland" blijven vasthouden, toen den 6den September 1898 onze Koningin den Troon van Hare Vaderen

Sluiten