Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in den hemel is, maar Die zeer laag ziet en het. geroep Zijner ellendigen hoort. Dat predikt ons ook onze tekst voor deze ure:

Psalm 3:9.

Het heil is des Heeren, Uw zegen is over Uw volk. Sela.

Gebed.

Gezongen: Psalm 3 vs. 2.

Maar, trouwe God! Gij zijt Het schild, dat mij bevrijdt,

Mijn eer, mijn vast betrouwen.

Op ü vest ik het oog;

Gij heft mijn hoofd omhoog En doet m' Uw gunst aanschouwen.

'k Riep God niet vruchtloos aan;

Hij wil mij niet versmaan In al mijn tegenheden;

Hij zag van Zion neer,

De woonplaats van Zijn eer,

En hoorde mijn gebeden.

Mijne Geliefden! Er was eens een koning, die in grooten nood verkeerde; zijn eigen zoon was tegen hem opgestaan . de groote meerderheid van zijn volk was afvallig geworden, de koning moest vluchten voor zijnen zoon, met nog slechts weinig getrouwen, — het scheen, dat hij dooide menigte zijner tegenpartijders zoude overweldigd worden, en dat God hem verlaten had, - velen zeiden reeds: hij heeft geen heil bij God! — En toch was deze koning een man naar Gods hart, een koning door God rijk gezegend en beweldadigd, maar hij had gezondigd tegen God, en ofschoon zijn zonde hem was vergeven, hij moest de tuchtiging Gods ervaren; en die koning boog zich onder het oordeel Gods, hij verliet zijne residentie en sprak: „Indien ik genade zal vinden in des Heeren oogen, zoo zal Hij mij wederbrengen tot Zijne woning; maar indien Hij alzoo zal

Sluiten