Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene dochter schonk, nu onze Koningin, door Welker huwelijk wij hopen mogen op een nieuw ontkiemen en uitbotten van den ons zoo dierbaren Oranjestam, tot heil van Nederland!

Geliefden! Geeft acht op des Heeren daden!

Vraagt naar den Heer en Zijne sterkte,

Naar Hem, Die al uw heil bewerkte!

Zoekt dagelijks Zijn aangezicht!

Gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht,

Aan Zijn doorluchte wonderdaan En wilt Zijn straffen gadeslaan!

Onderwerpt u niet in schijn, maar in waarheid, — niet met de lippen maar met der daad aan 's Heeren souvereiniteit, — doet afstand van allen waan, alsof wij nog iets zouden kunnen herstellen, wat wij verdorven hebben door onze verlating van 's Heeren Wet en Woord, — bekeert u tot den Heere, Die doodt en levend maakt, Die verslaat en heelt! Hij heeft gesproken en spreekt tot ons zoowel in Zijne gerichten als in de teekenen van Zijne Goedertierenheid , Barmhartigheid en Trouw, — opdat wij eenen blik werpen in Zijn hart en Hem, den Souvereinen God, den Beschikker over het heil, ook kennen als den Ontferm e r, Wiens zegen is over Zijn volk.

Gezongen: Psalm 146 : 4, 8.

't Is de Heer, Wiens alvermogen,

't Groot heelal heeft voortgebracht;

Die genadig uit den hoogen,

Ziet, wie op Zijn bijstand wacht,

En aan elk, die Hem verbeidt,

Trouwe houdt in eeuwigheid.

't Is de Heer van alle heeren,

Zions God, geducht in macht,

Die voor eeuwig zal regeeren,

Van geslachte tot geslacht.

Zion, zing uw God ter eer!

Prijs Zijn grootheid, loof den Heer!

Sluiten