Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarachtige liefde voor de eer van den Naam des Heerell en voor des Heeren arm volk, en Zij zijn gezegend met dat volk, ontvangende de zaligmakende kennis van den Naam des Heeren, den troost van de vergeving der zonden en van de genade Gods in Christus. Zij zijn toegerust met wijsheid en groote bekwaamheid, begiftigd met rijkdom en eere — en wat Zij aan tijdelijke goederen uit Gods hand ontvingen, hebben de Oranjevorsten steeds aangewend ten goede van al wat nooddruftig en hulpbehoevend was. Heeft niet ook reeds onze Koningin getoond een Koninklijk hart te hebben als Hare Vaderen, waar zij ten spijt van machtiger vorsten, een oorlogsschip ter beschikking stelde van den grijzen President der onderdrukte ZuidAfrikaansche Republiek voor Diens overkomst naar Nederland? En wij vertrouwen, dat de liefde voor noodlijdenden ook vervult het gemoed van den Prins-Gemaal, Die in degelijken eenvoud is opgevoed, Die vanwege zijn moed en vastberadenheid geprezen wordt, en Wiens vader nog kort voor zijnen dood zijn leven waagde voor zijne door brand geteisterde en bedreigde onderdanen.

„Uw zegen is over Uw volk" — met het oog op dien zegen verheugen wij ons over den zegen , die op het Koninklijk Echtpaar heden wordt gelegd, terwijl onze hoop is op God, dat Hij den zegen zal vermeerderen over onze Koningin en Haren Gemaal, den Prins der Nederlanden, zoodat Zij beide in waarheid bij den Heere aanhouden, met den Heere worstelen om Zijnen zegen voor Zichzelven, voor Elkander, voor Hun land en volk en het ervaren wat de zegen vermag van Hem, Die barmhartigheid doet aan duizenden, die Hem liefhebben en Zijne geboden bewaren, — de zegen van Hem, Die gehoord heeft de bede van den stervenden Prins Willem I: „O God, ontferm U oyer mij en over Uw arm volk!"

„Uw zegen is o v er U w volk" — dit woord is niet twijfelachtig, maar gewis, en die zegen overwint eiken vloek, die tegen des Heeren volk wordt uitgesproken. Of dan ook Simeï David vloekt en met steenen werpt — en

Sluiten