Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roeping de deugden Gods verkondigen door belijdenis en wandel. — De lof Gods sterke onze harten, om de smart der scheiding te dragen en ook bij het gemis van hetgeen ons lief en dierbaar werd met een goede hoop en een vroolijk vertrouwen de toekomst te gemoet te gaan ; — want Hij, Die tot hiertoe hielp, zal ook verder helpen. Op Hem is onze hoop !

Zijne Genade U te verkondigen, — dat was mijn lust, mijn vreugde. Het verlangen, de Genade des Heeren te prijzen, werd in mij opgewekt, toen ik als kind zat onder de prediking van mijnen leeraar, Dr. Kohlbrügge, waar ik mijzelven onder de tucht van Gods heilige Wet heb leeren kennen als zondaar, als goddelooze, zoodat ik aan mij zeiven moest vertwijfelen, en waar God mij in Zijn Woord openbaarde, wat in het hart eens menschen niet is opgekomen, namelijk dat God eenen zondaar vrijspreekt van zonde, schuld en straf, — eenen god" deloozen rechtvaardigt, — eenen vijand met Zich verzoent, een kind des duivels aanneemt tot Zijn kind en

erve, uit louter ontferming, uit eeuwige liefde, alleen op grond der genoegdoening van onzen Heere Jezus ChristuSj _ dat Hij ook niets van mij verwachtte noch bij aanvang noch bij voortgang, maar Zelf eene nieuwe schepping heeft in 't aanzijn geroepen, waarin Hij mij overzette en bewaren wilde door het geloof der werking Gods.

In deze waarheid heeft God zelf mij geleid en bevestigd, — en vooral ook bij mijnen arbeid onder u ben ik daarin gesterkt geworden, daar ik onder u zulken vond, weinigen wel is waar, en toch wederom velen, die zich even arm en nooddruftig gevoelen als ik en alleen van de Barmhartigheid Gods kunnen leven. Zoo hebben wij bij alle aanvechting en bestrijding in onderlinge gemeenschap de Trouwe Gods mogen ondervin-

Sluiten