Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de hemelen zijn werken Uwer Handen; -— dezelve zullen vergaan, maar Gij blijft altijd, en zij zullen allen als een kleed verouden, en als een dekkleed zult Gij ze ineenroilen, en zij zullen veranderd worden maar Gij zijt Dezelfde, en Uwe jaren zullen niet ophouden.'" (Hebr. i : 10—12)

Van dezen Heer, van Zijne Genade ontvangen w ii een onbewegelijk K o n i n k r ij k. God heeft ons bekend gemaakt in Zijn woord het Raadsbesluit Zijns Welbeh agens, dat Hij voorgenomen heeft van eeuwigheid, in Christus Jezus tot Zich weder te brengen, met Zich te verzoenen eene goddelooze, Gode vijandige wereld, — voor eeuwig zalig te maken een in zonde en dood verloren volk, dat Hij uitverkoren heeft, opdat het eeuwig Zijnen Naam zoude prijzen. Immers, indien God Zich dit niet voorgenomen had, en indien Hij dit voornemen niet uitvoerde trots al ons onverstand en onzen tegenstand, zoude niemand zalig worden; — indien Zijne gezindheid jegens ons afhankelijk ware van onze gezindheid jegens Hem, indien Zijn werk afhankelijk ware van ons werk, — dan zou God niet God zijn, en wij — arme menschen — zouden eeuwig een speelbal moeten zijn van onze eigen veranderlijkheid, van onze steeds wisselende begeerten, van onze beroerende hartstochten, van den willekeur aller duivelen. Maar Gode zij dank! Hij heeft het werk onzer zaligheid in eigen Hand genomen en gegrondvest op onwankelbaren grond het Koninkrijk, waarin Zijne genade heerscht door gerechtigheid ten eeuwigen leven, — het Koninkrijk van de vergeving der zonden door het bloed van Jezus Christus, waardoor wij hebben eeuwigen vrede en eene blijdschap, die niemand van ons kan nemen.

Sluiten