Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volk noemde ! Zij weken af en stonden van verre, zij gevoelden, dat zij overtreders waren van Gods heilige geboden, — de aarde wankelde voor hunne voeten en beefde, — zij gevoelden geen grond meer onder zich en meenden ter helle te moeten varen, — evenwel de Heere droeg hen in Zijn geduld en sprak tot hen goede, vriendelijke woorden, — ja openbaarde hun de heerlijkheid Zijne Genade in al de schaduwen en plechtigheden der Wet.

Doch wat ook de Heere doet, hoe Hij ook den mensch doet gevoelen zijne ellendigheid en verlorenheid, hoe Hij hem ook voorhoudt en doet ondervinden, dat Zijne alleen het heil is, de mensch richt altoos weder zichzelven op en zoekt het leven met in het Verbond der Genade, maar in het Verbond der werken ; ja, van het Evangelie Gods maakt hij zich zeiven een wet der werken, door welker onderhouding hij zich Gode welgevallig wil maken. Daarom heeft God gesproken door den Profeet Haggai : »Nog eenmaal zal Ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook den hemel ! — en deze belofte heeft God vervuld in de volheid des tijds, toen Hij Zijnen Eengeboren Zoon heeft doen komen in ons vleesch, toen Deze is gestorven aan het kruis en opgewekt uit de dooden ten derden dage, toen Hij ten hemel gevaren is en gezeten ter Rechterhand des Vaders in de hemelen, toen Hij den Heiligen Geest heeft uitgestort over vleesch en het Evangelie der genade heeft doen verkondigen. Zoo heeft Hij doen instorten alle hemelen van eigengerechtigheid en godzaligheid des vleesches, waarin de mensch zijne verberging zoekt, — en de aarde beeft vanwege het Woord der gerechtigheid, dat uit den mond Gods is uitgegaan. Over den mensch, die dat Woord hoort en verstaat, komt nood en

Sluiten