Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

angst, hij denkt: nu moet ik voor eeuwig omkomen, ik ben verloren, waar moet ik henen, waar mijne toevlucht zoeken ? Maar zie, het is de Heere zelf, Die alzoo de bewegelijke dingen doet vergaan, om den armen mensch te toonen en te schenken, wat niet wankelt, niet verandert, den nieuwen hemel en de nieuwe aarde, die geschapen zijn in Christus Jezus, — om den sidderenden en verzinkenden mensch op te nemen in zijn Genaverbond en hem daarin te bevestigen, gelijk Hij zegt : Jes. 54 : 10 »Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen ; maar Mijne goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond des vredes zal niet wankelen, zegt de Heer, uw Ontfermer" en Ef. 2 : 8—10 »Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave ; niet uit de werken opdat niemand roeme. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen."

O welk een blijde tijding voor dien, die niets meer heeft, waaraan hij zich houden kan ! Welk eene krachtig werkende vermaning voor dien, die niets meer kan, — déze vermaning: Dewijl wij dan een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, zoo laat ons de Genade vasthouden.

2). Ja — de Genade, die den bewegelijken mensch overzet en bewaart in een onbewegelijk Koninkrijk, zij oefent eene heilzame werking uit, want door de Genade mogen wij Gode welbehagelijk dienen met eerbied en Godvruchtigheid. Immers — daarom is het eiken oprechte te doen, dat hij Gode welbehagelijk wandele. De oprechte kan zich niet vergenoegen met vrome woorden, waarin geen kracht ligt, niet met aandoeningen, niet met voornemens of geloften, ook

Sluiten