Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buiten Christus, zonder de Genade, gelijk die in Christus is geopenbaard? Gij vermetele, gij zult verteerd worden door de heiligheid des Heeren, want onze God is een verterend vuur, verterend allen, die tegen Zijne Genade rebelleeren of met vreemd vuur voor Hem willen genaken, gelijk eenmaal Korach met de zijnen, gelijk Nadab en Abihu, de zonen van Aaron. Ja, alzoo spreekt de H e e r e : „Hoort gijlieden, die verre zijt, wat IK gedaan heb, en gijlieden, die nabij zijt, bekent Mijne Macht! De zondaren te Zion zijn verschrikt, beving heeft de huichelaren aangegrepen, zij zeggen : Wie is er onder ons, die bij een verterend vuur wonen kan ? Wie is er onder ons, die bij een eeuwigen gloed wonen kan? Jes. 33 : 13, 14. Waar de Genade Gods heerschappij voert, daar is de Geest Gods, Die ook genoemd wordt een Geest des oordeels en der uitbranding, — waar deze Geest Gods komt, daar schept Hij nieuwe vurige tongen, vurig door het vuur der heiligheid en liefde Gods, — daar wordt gehandhaafd de tucht der Wet, daar wordt geoordeeld en uitgebrand alle eigengerechtigheid en ongerechtigheid. Dat kan allen, die hun eigen vleesch meer liefhebben, dan de Eer en de Heiligheid Gods, niet behagen; — daarom onttrekken z ij zich aan zulk een vuur, aan zulk eenen gloed en keeren zich liever tot een Evangelie, dat eene halve genade predikt en een half werk en den mensch laat blijven zooals hij is. De oprechte daarentegen roept uit: Wee mij, ik verga, — ik word verschrikt door de grimmigheid des Heeren 1 ach, Hij stelt mijne zonden voor Zich, mijne heimelijke zonden in het licht van Zijn aanschijn. Bij den oprechte wordt alles verteerd, wat hij nog had van leven in eigen hand, gelijk David zegt in den 32sten Psalm, dat zijn sap werd veranderd in zomer-

Sluiten