Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, en dat met zóóveel genot, dat het mij smart, mijnen arbeid daar te moeten verlaten. God de Heere geve, dat onder Uw beleid deze schoone stichting der Gemeente moge bloeien tot verheerlijking van Gods Naam en tot heil van de weezen der Gemeente. Hij doe u en de Gemeente ervaren, dat het Woord Zijner Genade alleen ware hervorming te weeg brengt te

O O O

midden van alle verwarring en allen boozen handel.

Aan u, geachte Heeren Kerkvoogden en Notabelen, alsmede aan u, die u der Kerk ten dienste stelt, om de gaven in te zamelen tot instandhouding van den openbaren eeredienst mede mijne groetenis en mijnen dank voor de zorg, die Ge betoond hebt ten goede van de geregelde prediking en catechisatie Het is mijn wensch, dat Ge meer en meer in uwe werkzaamheden den steun der Gemeente moogt ondervinden, en deze steeds meer beseffe de noodzakelijkheid van mildere gaven, opdat de kerkedienst en het predikambt onderhouden worde. En waar Ge der Kerk dient in hare uiterlijke belangen, daar geve God u, dat gij de vrucht van de bediening des Woords moogt begeeren en ervaren in uwe zielen. Ook schenke Hij u de noodige dapperheid, om in onze kerkgebouwen niet toe te laten, wat niet overeenkomt met de heiligheid van des Heeren Woord, want onze God is een verterend vuur en gedoogt niet het ijdel gebruik van Zijnen Naam in het zingen van liederen, waar daarbij niet beoogd wordt alleen Zijne Eer.

Een moeilijke taak rust ook opU, geachte leden van het Kiescollege, waar Gij geroepen wordt herders en leeraars alsmede ouderlingen en diakenen te benoemen voor deze Gemeente. Der partijschappen zijn

Sluiten