Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vele. Maar indien gij niet één partij wilt dienen bij de benoemingen, — indien gij eene minderheid, die de gereformeerde belijdenis heeft lief gekregen, gelijk zij door mijnen leeraar Dr. Kohlbrügge is beleden en gehandhaafd, niet wilt onderdrukken, maar aan hare behoeften bevrediging schenken, opdat de Gemeente niet nog meer verscheurd worde, zoo laat u daarin door niemand terughouden, maar handel naar recht en waarheid. Indien de leer, door mij der gemeente verkondigd, gebleken is te zijn eene leer, die zorgelooze en goddelooze menschen maakt, bestrijdt haar dan zooveel in u is, maar indien gij naar waarheid getuigen moet, dat deze leer uit zorgeloosheid en goddeloosheid redt allen, die haar in waarheid gelooven, gelijk daarvan genoegzame bewijzen aanwezig zijn, wilt dan niet strijden tegen hetgeen toch waarlijk in onze Nederlandsche Kerk alle recht heeft van bestaan. God de Heere houde u met Zijne Gemeente onder het Woord Zijner Genade. Hij geve u te verkiezen leeraars, opzieners en armverzorgers naar Zijn hart en toone aan deze Gemeente, dat Hij nog heden Zijne belofte vervult, naar welke wolf en lam te zamen zullen weiden onder Zijnen herdersstaf.

U, Hooggeachte Heeren, Hoogleeraars aan de Universiteit dezer stad, betuig ik mijnen dank voor elk bewijs van belangstelling mij gegeven. Mijnen dank inzonderheid voor uwe bemoeienissen in zake de beroeping van eenen opvolger in de plaats van mijnen voorganger Ds. A. J. Eijkman. En ik meen te mogen zeggen, dat Gij uwe bedoeling, die Gij daarbij hebt gehad, hebt bereikt ; niet meer, maar ook niet minder. — God geve U te ervaren, dat de bedoeling van Zijnen Geest en Zijn Woord veel verder reiken, dan wij menschen

Sluiten