Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behoort tot partij beleid ook het „verkeeren van iemands woorden"?

In zijn strijd tegen de Libertijnen stond Calvijn niet naast Rome, maar even als later Marnix, had hij den strijd zoowel tegen Rome als tegen de Libertijnen.

Hoe? Calvijn, die den Paus noemt den aanvoerder en vaandeldrager van het goddelooze en gevloekte rijk van den Antichrist (Instit. IV, 2, 12) zou naast Rome staan?

De schrijver van „politieke samenwerking" moge dan zeggen zich in het gezelschap te bevinden van een Calvijn ; van Johannes Calvijn den hervormer althans zeker niet!

Neen, Calvijns plaats is onder degenen die èn Rome èn de Libertijnen bestrijden. Gaat hij echter de Libertijnen vergelijken met de Roomschen, dan zegt hij: „deze lieden zijn nog slechter, nog grooter verwoesters van de waarheid Gods".

En Calvijn had recht zoo te spreken. Van de Libertijnen zooals zij destijds in Geneve optraden schrijft Henri (Leben calvins 2 S. 399) „De Libertijnen gingen nog veel „verder (dan de Wederdoopers). Zij waren Pantheïsten van „de gevaarlijkste soort, die alle zedelijkheid tegelijk met het „christendom ondermijnden, waartegen zij gruwelijk lasterden". — „De geestelijke Libertijnen in verbinding met de politieke, „stelden het valsch begrip der christelijke vrijheid, om een „ongebonden, vrij leven te vestigen, op christelijken grondslag".

STaHELlN geeft in zijn Leben Calvins (I S. 384) de leer der Libertijnen aldus weer: „Er is" zeiden zij „slechts één Geest; elke geest en elke ziel is een deel van dezen éénen goddelijke geest. Er bestaat geen onderscheid tusschen den Schepper en het schepsel, God is alles, werkmeester en werk. Daarom is het ook dwaas onderscheid te maken tusschen goed en kwaad, tusschen het tijdelijke en het eeuwige, tusschen duivel en God. Hetgeen wij kwaad en duivel noemen gaat even zoo goed uit van God als al het andere; alles is te

Sluiten