Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 36 luidt: „Wij gelooven dat onze goede God, uit „oorzaak der verdorvenheid des menschelijken geslachts, „Koningen, Prinsen en Overheden verordend heeft, willende „dat de wereld geregeerd worde door wetten en politiën „opdat de ongebondenheid der menschen bedwongen worde „en het alles met goede ordinantie onder de menschen toega. „Tot dien einde heeft Hij de Overheid het zwaard in handen „gegeven tot straf der boozen en bescherming der vromen. „En hun ambt is, niet alleen acht te nemen en te waken „voor de Politie, maar ook de hand te houden aan den heiligen Kerkendienst: om te weren en uit te roeien alle afgoderij „en valsehen godsdienst, om het rijk des antichrists te gronde „te werpen, en het Koninkrijk van JESUS CHRISTUS te bevorderen; het Woord des Evangelies overal te doen prediken, „opdat God van een iegelijk ge'eerd en gediend worde gelijk „Hij in Zij7i Woord gebiedt. Voorts: een ieder, van wat „kwaliteit, conditie of staat hij zij, is schuldig zich den „Overheden te onderwerpen, schattingen te betalen, hun „eere en eerbied toe te dragen en hun gehoorzaam te zijn in „alle dingen, die niet strijden tegen Gods Woord, voor hen „biddende in hunne gebeden, opdat hen de Heere stieren „wille in al hunne wegen en dat wij een gerust en stil leven „leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. En hierom ver„werpen wij de wederdoopers en andere oproerige menschen „en in 't gemeen al degenen die de Overheden en Magistraten „verwerpen en de Justitie omstooten willen, invoerende de „gemeenschap der goederen en verwarren de eerbaarheid, „die God onder de menschen gesteld heeft:

Ziedaar artikel 36, in zijn geheel. Ieder kan hieruit zien, wat het leert aangaande oorsprong, noodzakelijkheid, plichten en rechten der overheid. De insteller is God; noodzakelijk is de overheid om de verdorvenheid van het menschelijk geslacht. De plichten zijn tweevoudig n. 1. ten opzichte van

Sluiten