Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bouwen ?" Niemand, wie ook, meene dat er ontkoming zal zijn aan de verwoesting op eene andere wijze dan ons CHRISTUS leert in de woorden: „Een iegelijk dan, die deze mijne woor„den hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een „voorzichtig man, die zijn huis op eene steenrots gebouwd „heeft. En er is slagregen nedergevallen en de waterstroomen „zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen „hetzelve huis aangevallen en het is niet gevallen, want het „was op de steenrots gegrond.

„En een iegelijk die deze mijne woorden hoort en dezelve „niet doet, die zal bij eenen dwazen man vergeleken worden, „die zijn huis op het zand gebouwd heeft; en de slagregen „is nedergevallen en de waterstroomen zijn gekomen en de „winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelve huis aangeslagen „en het is gevallen en zijn val was groot." (Matth. 7 : 24—27).

Alles samenvattend, roepen wij een iegelijk toe, wie hij ook zij: neem daarom ter harte de vermaning, niet uw ondergang, maar uw leven bedoelende, de vermaning van de Opperste Wijsheid: „Keert u tot mijne bestraffing; ziet, Ik „zal mijnen Geest ulicden ovcrvloediglijk uitstorten; Ik zal „mijne woorden u bekend maken.

„Dewijl ik geroepen heb en gijlieden geweigerd hebt; „mijne hand uitgestrekt heb en er niemand was, die opmerkte; „en gij al mijnen raad verworpen en mijne bestraffing niet „gewild hebt; zoo zal Ik ook in ulieder verderf lachen, Ik „zal spotten, wanneer uwe vreeze komt. Wanneer uwe vreeze „komt gelijk eene verwoesting en uw verderf aankomt als „een wervelwind ; wanneer u benauwdheid en angst overkomt; „dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden; „zij zullen Mij vroeg zoeken, maar zullen Mij niet vinden: „daarom dat zij de wetenschap gehaat hebben en de vreeze „des Heeren niet hebben verkoren.

„Zij hebben in mijnen raad niet bewilligd, al mijne be-

Sluiten