Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vader, gesticht niet door menseken, noch door een niensch, maar door God zei ven, die de menschheid door alle eeuwen heen nader brengt tot haar hoogste bestemming.

Johnson had niet veel voldoening van zijn arbeid. Zelfs de lofspraak van geestverwanten was ingetogen. Zijn studie was eigenlijk niet meer dan een heroïek prolegomenon. Zij werd dan ook weinig besproken, niet ernstig bestreden en heeft voor ons alleen beteekenis vanwege den, gelijk ik zeide, poëtischen titel Antiqua Mater". Zooals Gij weet, is deze titel ontleend aan het mde Boek van de Aeneis van Yergilius. De goden hadden het vonnis over Ilium voltrokken: Troje was ondergegaan. De kolonie vangt haar zwerftocht aan en raadpleegt op Delos het orakel van Phoebus. De priester-koning Anius, „met den heiligen tak des lauriers en het lint om de slapen" herkent Anchisesi den vriend zijner jeugd, en ontvangt de ballingen in zijn gastvrije woning. Pius Aeneas raadpleegt den god in diens ouden, eerwaardigen tempel:

„Geef. Thvmbraeïsche god! mij een eigen verblijf, den vermoeiden Muren, een stam en een blijvende stad; laat Troje herrijzen; Spaar, die het staal van den Griek en den woesten Aekilles

[ontkwamen.

Wie, die ons leidt? Waarhenen beveelt g'ons te gaan om te rusten ? Geef, o vader! een teeken en stort uwen geest in ons harte."

Nauwelijks had Aeneas deze woorden gesproken of er geschiedde, naar 't scheen, een geweldige schudding. De tempel des gods, de laurier en het gansche gebergte beefde; de drievoet loeide bij t'oopnen des tempels. Aeneas valt knielende neder en verneemt de volgende stem:

JDardanus' duldende zonen ! het land dat den stam uwer vaadren 't Eerst in het aanzijn riep, neemt ook in zijn vruchtbare dreven Weder u op, bij uw thuiskomst ; antiquam exquirite matrem":

[Zoekt uw oorspronkelijke moeder').

1) Vertaling van Dr. J. L. Chaillet , Amsterdam, S. L. Van Loot , 1901.

Sluiten