Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Allerminst meen ik natuurlijk, door de volgende bladzijden, in die leemte te zullen voorzien. Daartoe toch zou Br. Kuyper moeten geschetst worden in zijn beteekenis als man van de Kerk, van de wetenschap, van de theologie, van de staatkunde, als litterair man, als journalist, en als stylist en redenaar. Dit zou evenivel verre mijn krachten te boven gaan, vooral ook tvaar mij de tijd tot rustige veriuerking der zoo overrijke stof ten eenenmale zou ontbreken.

Ik heb mij moeten bepalen tot één punt: de beteekenis van Dr. Kuyper voor de politieke volksontwikkeling in ons vaderland — een terrein, waarop ik mag zeggen niet geheel en al vreemdeling te zijn. Maar ook zoo beperkt, meen ik toch dat een bescheiden poging om Dr. Kuyper in zijn arbeid voor ons volksleven te leeren kennen, met name aaneen jonger geslacht, de belangstelling verdient van alle landgenooten, onverschillig van welke richting, die met mij eerbied of bewondering hebben voor den rusteloozen, meer dan 30-jarigen arbeid van een man, die meer dan iemand anders medegeiverkt heeft aan de politieke opvoeding niet slechts van zijn geestverivanten, maar van heel het Nederlanclsche volk.

's GRAVENHAGE, Juli 1902.

De Schrijver.

Sluiten