Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

De geschiedenis van het Nederlandsche volk in de laatste 30 jaren zou, ook in haar beteekenis voor de toekomst, eene geheel andere zijn geweest, indien niet een jeugdig student in de theologie aan de Leidsche hoogesehool, nu ruim 40 jaren geleden, door wijlen Prof Dr. M. de Vries gedrongen was tot de beantwoording van een prijsvraag over het kerkelijk vraagstuk uit de dagen van Calvijn en a Lasco, uitgeschreven door de theologische faculteit te Groningen.

Ook al is zijn naam hier niet genoemd, zoo zal toch ieder verstaan dat met dien jeugdigen student niemand anders dan Dr. Kuyper kan zijn bedoeld. Want van wie der levende of pas overleden personen kan — in gelijke mate als van dien journalist, staatsman, theoloog en geleerde — getuigd worden, dat hun leven voor de verwakkering van den volksgeest zulk eene historische beteekenis heeft? Zonder gevaar voor ernstige tegenspraak kan dan ook gezegd, dat geen hunner op de volkskringen dien invloed heeft gehad als de man, die thans is de President van den Ministerraad ; dat geen hunner als hij, overal waar hij optrad — door de macht van het woord en de pen, bovenal door de kracht eener innige en door niets te schokken overtuiging — sporen nagelaten, indrukken gevestigd, verouderde denkbeelden opgeruimd, andere verhoudingen in het leven des volks en nieuwe gezichtspunten op allerlei levensgebied geopend heeft. Niet slechts voor den engeren kring van zijn godsdienstige en politieke geestverwanten, maar voor heel het Nederlandsche volk en dus voor alle partijen en richtingen; terwijl het de taak der historie-schrijvers zal zijn, mede te deelen of zijn invloed niet allengs ook buiten de grenzen van ons vaderland merkbaar werd.

#

Sluiten