Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet geschied, om de eenvoudige reden dat het Program van actie van 1897 in hoofdzaak voor den stembusstrijd van dat jaar werd overgenomen.

De menschen in de gelegenheid te stellen zich vrij uit te

spreken, en dan voorts hen zelfstandig te laten optreden dat

is steeds het geheim geweest, waardoor Dr. Kuyper zijn grooten invloed kon behouden en waardoor tevens de anti-revolutionaire partij, hoewel niet groot in aantal, een van de krachtigste partijen, zoo niet de krachtigste partij kon worden. Waarlijk geen party van marionnetten, maar van mannen, die welbewust uit een eigen beginsel leven en die met lust en opgewektheid, met kennis van zaken, aan den strijd deelnemen. Wrijving van gedachten voor den slag, maar zoodra de krijgsklaroen is opgestoken in één gelid onder de banier geschaard, om den vijand — beter is het wellicht te zeggen, omdat de strijd der anti-revolutionairen nooit iets persoonlijks heeft: om de huns inziens verkeerde richting te bestrijden.

Veilig kan gezegd, dat er in ons land geen partij is, die bij groote zelfstandigheid en vrijheid van de kiesvereenigingen zulk een schitterende eenheid bij de stembus vertoont als de partij, door Dr. Kuyper gemaakt en door hem geleid en bezield. Ook is er geen andere partij aan te wijzen, die zoo veerkrachtig en met zoo groote toewijding voor haar zaak staat. Zie het bij de verkiezingen. In iedere gemeente is haar garde, dagen voor de opening der stembus, aan den arbeid om de kiezers te «bewerken». In den regel gaat dit altijd kalm en bedaard, fatsoenlijk en netjes, maar ook met groote nauwkeurigheid. Dr. Kuyper houdt zich persoonlijk geheel daar buiten. Een enkel aanmoedigend woordje in de Standaard, soms een kleine «instructie» van het Centraal Comité, waarvan hij de Voorzitter is, als daarom gevraagd wordt; maar overigens weet iedere kiesvereeniging opperbest, hoe gehandeld moet worden. Opmerkelijk is hierbij ook, dat de kosten der verkiezingen —die intusschen bij de a. r. partij zelden zoo hoog zijn als bij de andere partijen, omdat de leider haar geleerd heeft naar een vast plan, en dus systematisch te «werken» — gewoonlijk

Sluiten