Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

Is zijn invloed in de a.-r. partij, op zij» godsdienstige en politieke geestverwanten groot, ieder zal moeten erkennen, dat de invloed van zijn arbeid zich niet tot dien kring bepaald heeft. Dit is op het gedenkwaardig feest van 1 April 1897, het 25-jarig bestaan van de Slandaard, door een ieder toegegeven. Dr. Schaepman schreef bij die gelegenheid kort en bondig:') «Het optreden van Dr. Kuyper is allen richtingen ten goede gekomen. Het noopte tot zelfonderzoek; het voerde tot klaarder uitspraak van beginselen; het spoorde aan tot zelfstandige ontwikkeling; het dwong tot kloeker werkzaamheid; het verhelderde den geestelijken gezichtseinder en verbreedde het practische arbeidsveld." Dit getuigenis bewijst afdoende, dat Dr. Kuyper behoort tot het géheéle Nederlandsche volk, dat hij is van nationale beteekenis. Gedeeltelijk ligt dit hierin, dat wat door hem bepleit werd, — in de eerste plaats «recht voor allen» en vrijheid voor iedere richting met den eisch om met geen andere dan zedelijke middelen den strijd der beginselen te voeren — dat dit overeenstemt met den grondtoon van ons volkskarakter, zooals dit in den loop der tijden gevormd werd. Een karakter, dat niet het specifiek eigendom van Dr. Kuypers geestverwanten is — hoewel zij in de practijk van hun leven en in hun optreden toonen hoeveel waarde zij er aan hechten; en heel hun strijd in hoofdzaak bedoelt om dat karakter ook voor de toekomst te bewaren — maar dat bij ieder goed Nederlander, van welke richting ook, opgemerkt wordt.

Voor een niet gering deel is de beteekenis, die Dr. Kuyper voor het Ned. volk heeft verkregen, toe te schrijven ook aan

(») Gedenkboek, G. J. C. Herdes, Amsterdam. Blz. 234.

Sluiten