Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Regeering (het Kabinet-Maekay) was de letterlijke vervulling «dezer profetie en heeft bewezen dat het politiek doorzicht van «Dr. Kuyper beter was dan het mijne.... Foor den ommekeer «dient Gode dank gebracht te worden en naast Hem aan den «man, die Groen in 1S76 opvolgde en zijn strijd onder Gods «zegen met zoo gelukkigen uitslag heeft voortgezet».

Toch is tot verbazing van hen, die buiten de anti-revolutionaire partij stonden, en tot smart van de anti-revolutionairen tusschen beide mannen, van wie men geloofde dat zij door God bij elkander gebracht waren om gezamenlijk groote werken tot stand te brengen, botsing gekomen. Wat voor den ingewijde geen geheim was, kwam allengs openbaar: er was, bij overeenstemming met veel wat ieder Christen dierbaar zal blijven, principieel verse i erschil ten opzichte van de opvatting omtrent de verhouding van Volk en Overheid, omtrent de roeping der verheid omtrent de consekwentie van het anti-revolutionaire beginsel. Het is hier van zelf de plaats niet om op die verschilpunten in te gaan; maar wel mag worden herhaald, dat de klacht van den heer De Savornin Lohman, alsof de antirevolutionaire partij van 1878 iets anders was dan die na 1891 onbillijk en ongegrond is. Wij beoordeelen niet in hoeverre de heer Lohman zelf sinds 1888 is veranderd, en ook niet of het zijn bedoeling is geweest om de anti-revolutionaire partij te winnen voor diegene zijner inzichten, welke afweken van ür. Kuyper. Mocht&het laatste het geval zijn geweest, dan heeft hij zich zeker veraist m de gevoelens van verreweg de meeste anti-revolutionairen

Nu, vergissen is menschelijk. Vergist heeft men zich trouwens ook ten aanzien van de talenten van Dr. Kuyper als staatsman. - e tijd ligt nog met zoo heel verre achter ons, dat wanneer hij «staatsman» werd genoemd, er een glimlach om de lippen verscheen. Een knap theoloog, een volks-redenaar, een handig speler op «het klavier der volks-conscientie» — dat alles gaf men grif toe. Een staatsman — neen. En vrij algemeen werd buiten den kring der getrouwen de meening voorgestaan dat zoodra Dr. Kuyper aan de practische politiek ging deelnemen, zoodra hij m de Kamer optrad, hij zijn roem zou overleven.

Sluiten