Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoogstens kan de algem. openb. ons het gevoel van onverantwoordelijkheid ontnemen en dit is dan ook haar beteekenis. Zie Rom. 1 : 19, 20 ; Rom. 2 : 14, 15.

Gods wonderlijke goedheid heeft ons daarom als uitvloeisel van Zijne genade daarbij nog eene bijzondere openbaring gegeven ; bijzonder vooral wegens den inhoud n.1. dat er voor een verdoemelijk zondaar in Christus genade is ; — en is neêrgelegd (gedocumenteerd) in de H. Schrift.

De middelen dezer bijzondere openbaring Gods, waardoor God dien weg des heils bekend heeft gemaakt, zijn in hoofdzaak drie, n.1.:

Verschijningen des Heeren onder zichtbare gestalte zie Gen. 17 : 1 ; Gen. 20 : 3.

Profetie; dit is de mededeeling van Gods gedachten aan den mensch ; profetie is in 't algemeen de mededeeling van de waarheid Gods tegenover 's meuschen en satans leugen. Ze kan dus zien op 't verleden, het heden, en de toekomst.

Wonderen; zij bedoelen in hoofdzaak te bevestigen in teekenen de waarheid van het gesprokene woord.

Nu dient opgemerkt te worden dat lang niet alles wat God heeft geopenbaard in deze bijz. openb., in de H. Schrift is te boek gesteld. Johannes zegt aan het eind van zijn Evangelie, dat wilde hij alles beschrijven van Jezus'leven op aarde, de wereld dan de boeken niet zou kunnen bevatten. Hij wil zeggen, verbazend veel meer heeft Jezus nog gesproken en gedaan, dan wat hier in dit Evangelie staat opgeteekend.

God heeft van en uit die bijz. openb. voor de eeuwen bewaard, zooveel als noodig was tot onze zaligheid om God te kennen en te verheerlijken in Christus. En dat gedeelte heeft God laten bewaard worden, door opteekening; dus door de H. Schrift.

»Openbariug'' is daarom een breeder begrip dan »Schrift." De H. Schrift is de kroon der openbaring.

Op grond der Gods openbaring nu kunnen wy kennis van God verkrijgen. Deze kennis wordt tweeërlei genoemd :

Ingeschapene en verkregene Godskennis.

Onder ingeschapene Godskennis moet men niet verstaan, dat in den mensch zekere begrippen van God zijn aangeboren, zoodat hij door denken uit zichzelf, zonder openbaring Gods

1*

Sluiten