Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaligheid bekend te maken ; zoodat zonder hetzelve geen bekendheid is van den weg der genade.

Onder de duidelijkheid der Schrift wordt niet verstaan, dat er geen duistere dingen in voorkomen ' maar dat zij klaar en duidelijk is in die dingen, welke tot zaligheid noodig zijn te weten. Daarbij kan de waarheid van een zaak wel duidelijk zijn geopenbaard ; alhoewel de zaak zelve soms krachtens haar aard zwaar om te verstaan blijft.

Er is dan ook geen reden om, gelijk Rome doet, te ontraden dat »leeken" den Bijbel zouden lezen. Integendeel, zie Joh. 5 : 39 ; Rom. 1:7; Mattheüs 5 : 1 ; Ps. 119:105 enz.

De genoegzaamheid of volkomenheid der H. Schrift is die eigenschap, welke haar doet zijn een volkomene. algenoegzame bron tot kennis van den weg der zaligheid. Zoodat we niet, als Rome, naast den Bijbel nog de overlevering (traditie) aanvaarden.

Zie Jes. 8 : 30 ; Mattheüs 15 : 4.

Merkwaardig is het dan ook, dat alle specifiek (kenmerkend) Christelijke leerstukken (dogma's), volgens Rome zelf, uit de Schrift zijn af te leiden. Terwijl alleen de specifiek Roomsche leerstukken uit de traditie zijn ontworpen !

Tusschen de H. Schrift en de leerstukken bestaat dit verband, dat zij de bron is van onze kennis der heilswaarheden. Zij is de goudmijn, waaruit we delven de dierbare geloofswaarheden.

Hoofdstuk III.

VAN GOD.

God moet gekend worden in Zijn wezen ; in Zijn namen; in Zijn eigenschappen ; in Zijn personen en in Zijn werken.

Het Wezen Gods.

God is een Geest van oneindige volmaaktheid. Deze omschrijving is echter lang niet volkomen, maar wij kunnen van dat heerlijke Wezen, 't welk wy God noemen, slechts op eindige en onvolmaakte wijze spreken. Een juiste volkomene omschrijving (definitie) van God te geven staat van te voren

Sluiten