Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De leer van de schepping is van tweeërlei belang. Ze geeft ons n.1. vooreerst een antwoord op de vraag : vanwaar dit al ? Dus heeft ze een natuurkundige waarde.

Ieder beeft op zijn manier wel eens nagedacht over deze vraag: » vanwaar dit al?"

In den tegenwoordigen tijd vermeent de wetenschap, dat met het scheppingsverhaal als een onwaarheid en onbegrijpelijkheid moet worden gebroken.

Omdat men niet heeft willen buigen voor het scheppingsdogma, heeft men getracht op allerlei andere wijze het ontstaan der dingen uiteen te zetten.

Maar zoo ooit, dan is hier de onwaardij des ongeloofs aan het licht getreden. Immers ~wat men van die zijde leeraart, is volstrekt niet bewezen, in den zin zooals het ongeloof zelf dat woordje «bewijzen" gebruikt. Wat het ongeloof ons aanbiedt in zijn leer b.v. dat de stof eeuwig zou zijn, moet eveneens worden geloofd; en is niets dan een wijsgeerige bespiegeling. Reeds omdat men leert dat de stof eeuwig zou zijn, is 't een geloofsstuk ; een dogma. Want wie zou het bewijzen? Alleen zoo iemand, die ook eeuwig is geweest. Waar is die? Neen de zaak is geheel anders. Deze of gene ongeloovige denker, heeft het zoo uitgedacht en verzonnen uit ongeloofsafkeer van den bijbel, maar dan ligt daarmee dat stelsel veroordeelt, naar zijn eigen maatstaf zelfs. Want het zegt, dat alleen mag aangenomen worden als waar, wat op de ervaring en op de stoffelijke waarneming is gegrond.

In 't algemeen is de hedendaagsche opvatting over het ontstaan der dingen bij het ongeloof deze:

De stof zelf is eeuwig, heeft dus geen ontstaan gehad. Alleen is er een eeuwig proces van gedaante-verandering, van eindelooze ontwikkeling, een onophoudelijk worden. Maar nu eerst deze vraag : als het ongeloof het scheppings-verhaal verwerpt als een wonder, als onbegrijpelijk, als niets verklarend, mag ik dan vragen, welk menschenkind dit stelsel des ongeloofs begrijpt, ik herhaal: begrijpt; wien is dit nu duidelijk en klaar, dat de stof eeuwig is, dus voor honderden-millioenen jaren er reeds zijnde ? En zoo eeuwig maar terug. Is het scheppingsverhaal een wonder ? dit stelsel geeft er iets voor in de plaats, dat minstens even groot een wonder kan genoemd.

De stof is eeuwig; maar dan kan er geen ontwikkeling

Sluiten