Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1°. Engelen worden niet gezegd naar Gods beeld geschapen te zijn, de mensch wel.

2°. Engelen zijn alleen geest, en daarin compleet; de mensch is alleen compleet met lichaam en ziel, hij is een zinnelijk wezen.

3°. Engelen werden niet als een eenheid geschapen, de mensch wel.

4°. Engelen konden daarom gedeeltelijk vallen ; in Adam vielen alle menschen.

5°. Engelen zijn ook daarom niet verlosbaar; de mensch kon door Eénen worden gered.

Over het ontstaan van den mensch wordt door het ongeloof in den tegenwoordigen tijd vooral geleerd, wat Darwin verkondigde, n 1. dat de mensch afstamt van het dier, van een hoog ontwikkeld aapsoort. Daartegenover dienen we op te merken, dat de ongeloovige denkers zelf het niet eens zijn met elkaar. De leer van Darwin wordt in den jongsten tijd door de meest bekwame natuurkundigen, ofschoon beslist ongeloovig, verworpen als geheel onjuist. Men kan dit nader vinden ontvouwd in de kostelijke boeken van JBettex. J

Daarbij zij ook gewezen op de onverklaarbaarheid, in Darwin's stelsel van de verscheidenheid en ongelijkheid der schepselen. Dezelfde soorten bestonden ook reeds vóór duizenden jaren. Indien de mensch afstamt van het dier, waarom houdt dan nu met den mensch die voortgaande ontwikkeling op, waarom komt er uit den mensch niet een nieuw wezen weêr voort?

En hoe komt het dan, dat de mensch in zijn religie, menschelijke taal en allerlei geestelijke eigenschappen een wezenlijk onderscheid met het dier openbaart ?

En waarom brengen de apen dan nu geen menschen meer voort?

Darwin s stelsel is ten slotte niets dan een onbewezen verzinsel; en daar moesten ongeloovigen, die toch zoo sterk staan op bewezen leer te aanvaarden, toch te hoog voor staan ! ! Want Darwin leert, dat de mensch afstamt van een zeker aapsoort, dat reeds is uitgestorven ; daarom komen nit de hedendaagsche apen geen menschen meer voort! Maar, en hier komt het fraaist, maar die aapsoort, waarvan dan de mensch zou afstammen is na vruchtelooze opsporingen en onderzoekingen der aardlagen nog niet gevonden !

Of de ongeloofs-leer ook bewezen is ! !

Neen, aldus staat de zaak, om het eene wonder des Bijbels te loochenen, neemt het ongeloof gaarne honderd andere wonderen, en onmogelijkheden er voor in de plaats aan.

B. Het Wezen.

Het wezen van den mensch ligt hierin, dat hij Beeld Gods is. Als in Ef. 4 : 24, en in Col. 3 : 10 wordt gehandeld over de vernieuwing des menschen, dan wordt dat vernieuwd zijn genoemd naar het evenbeeld te zijn van God. Daaruit is dus af te leiden, dat als vernieuwing, herstelling in het

Sluiten