Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

erkennen, Hij kan aan Satan geen gelijke rechten geven met Zichzelven." Juist dat God recht heeft om te straffen, daarom is genade pas van beteekenis. Ja nog meer, juist omdat Gods heiligheid eischt, de zonde te straffen is het nu juist te meer genade, dat Hij nog een weg wist te ontsluiten, dat wij weder in Zijn gunst kunnen komen. Wie het recht en de noodzakelijkheid van de zonde te straffen ontkent, kan dan juist niet spreken van genade. Genade staat in het teeken des rechts. In die mate ge het recht verkleint, vermindert ge de genade. En nu is dit de oplossing: in Christus wordt het recht Gods voldaan. De gave van dien Christus is genade. Wat Christus bracht is : voldoening aan God, zoodat God in Christus ons aanziende, niet anders kan dan ons vrijspreken, maar de toerekening van Christus' gerechtigheid aan ons blijft genade.

«Voldoening geeft Christus aan God, maar vergeving schenkt God aan ons; de vergeving is niet met het oog op Christus, maar met het oog op ons genade."

Christus' voldoening is de opening van den weg, dat God goddeloozen rechtvaardigen kan.

C. De Staat van Verhooging.

Deze verhooging van Christus is zoowel een loon voor Hem Zelf voor het volbrengen van Zijn gehoorzaamheid, alsook tot heil van Zijne gemeente, daar Hij de verworvene zaligheid in den staat der verhooging Zijne gemeente mededeelt.

Deze staat van verhooging omvat 4 trappen :

1. Zijn opstanding.

2. Zijn Hemelvaart.

3. Zijn zitting aan de Rechterhand Gods.

4. Zijn wederkomst ten oordeel.

1. Zijn opstanding.

Deze is geschiedt ten derden dage na Zijn dood. 1 Cor. 15 : 4.

Jezus wordt gezegd te zijn opgestaan, en te zijn opgewekt. Het eerste wijst er op, dat Hij door Zijn eigen goddelijke kracht de macht had den dood te overwinnen, Joh. 10 : 18 ; het tweede, dat Hij ook door des Vaders kracht, als één in Wezen is verrezen. Als de Schrift dan zegt, dat Hij is opgewekt geworden, zie Rom. 6:9, — duidt dit aan, dat de

Sluiten