Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is dus allereerst een geestelijke eenheid. Maar die toch ook wel naar buiten zich openbaart. Er is toch tot op zekere hoogte in allerlei Christelijke kerken een zeker »gemeen goed." Daar is veel, dat toch alle Christelijke kerken met elkaar gemeen hebben, wat n.1. de hoofdzaken aangaat.

2. de heiligheid der kerk ziet op de geestelijke vernieuwing van de leden. Heilig is zij, als vergadering, gemeenschap van in Christus geheiligden, die ook reeds hier in hun leven openbaren een heiligheid des wandels, zie Ef. 5 : 25—27 ; Joh. 17 : 19 enz.

3. Algemeenheid {of katholiciteit). Rome noemt zich gaarne de Katholieke kerk, omdat ze daardoor verstaat dat haar kerk de éénige ware is, overal moet men zalig worden alleen door haar als middel; buiten haar geen zaligheid. Wij Protestanten doen dan ook niet goed, haar dien eerenaam zoo dagelij ksch af te staan. Ze worde Roomsclie kerk genaamd. Dat is haar naam. Katholiek d. w. z. algemeen zijn wij juist. Er moet onder worden verstaan, dat de Christ. religie een godsdienst is voor heel de wereld geschikt, in eiken tijd, en voor iederen rang of stand in alle landen.

4. Apostoliciteit. Aldus wordt de Christelijke kerk genaamd, dewijl zij is gebouwd op de leer der apostelen, en zich heeft in te richten naar hun voorbeeld.

Zooals reeds is opgemerkt, is deze Christelijke kerk, als zichtbare gemeenschap, niet één. Dat wil zeggen : zij heeft onderscheidene afdeelingen. Er zijn vele kerkformaties: Luthersche, Geref., enz. Men noemt dit de pluriformiteit der kerk ; het beteekent dat die ééne Christelijke kerk, hier op aarde in verschillenden, veelvuldigen vorm voor ons treedt. Deze gedeeldheid der kerk heeft zeer zeker haar oorsprong in de zonde. Maar toch wordt het ten goede gekeerd, nademaal God er Zijn raad in uitvoert, en het goede der verscheidenheid er uit weet te voorschijn te roepen.

Terwijl ook juist in die pluriformiteit uitkomt het heerlijke van Christus' Koningschap, die door al die verscheidenheid en gedeeldheid heen Zijn kudde samen weet te vergaderen.

Onder al deze verschillende kerkgroepen nu is er niet één, ook niet de Gereformeerde, die aanspraak maken mag op den naam van de zuivere kerk te zyn, als zou leer en leven hier volmaakt zijn. Dit is eerst in den hemel. Maar toch is de

Sluiten