Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cramenten is een eisch Gods, aan een iegelijk die gelooft gesteld, verwaarloozing er van is daarom onteering van Gods bevel, en verwaarloozing tevens van den bloei van ons geestelijk leven.

Het Sacrament als het wordt uitgereikt naar de instelling van Christus, blijft Sacrament, ook al vermeet zich een ongeloovige het te gebruiken. Dit is evenals bij het Woord. Alleen is de uitwerking anders; in 't geloof ontvangen is Woord en Sacrament ten zegen, zonder geloof zal het niet niets zijn, maar 't oordeel verzwaren. Dat het Sacrament dit blijft ook als wij 't onwaardig ontvangen blijkt duidelijk hieruit, dat we ons dan een »oordeel" eten b.v. bij het avondmaal, wat alleeD kan in de veronderstelling dat het Sacrament juist Sacrament was toen men 't ontving.

Rome leert 7 Sacramenten : Doop, vormsel, priesterwijding, oorbiecht, de mis, huwelijk, laatste oliesel Dit is geheel tegen de Schrift in, die nergens deze 5 boven doop en avondmaal als Sacrament verklaard. Ook is dit geen rijkdom van Rome er 7 te hebben, boven ons tweetal; veel meer getuigt het van de geestelijke armoede. Het wijst er op, dat men bij Rome in de uitdeeling der genade telkens slechts een klein gedeelte der zonden en straffen ziet kwijtgescholden, en dat er telkens weder een nieuw Sacrament noodig is, om genade mede te deelen, en van straffen te ontslaan. Bij ons is dat tweetal dus veel rijker; het wijst er op, dat de gansche Christus ons deel is. In den doop krijgt men de verzekering van dat volle deel aan gansch den Christus. In den doop de verzegeling van de principiëele omzetting, het in Christus ingelijfd zijn, dus de zaak bij uitnemendheid veronderstellende, n.1. de wedergeboorte; en in het H. Avondmaal de versterking en bevestiging van dit geloof van in Christus te zijn. Meer heeft men ook werkelijk niet noodig.

Hoofdstuk XXIV.

DE H. DOOP.

De H. Doop beteekent en verzegelt als Sacrament ons de afwassching der zonden door Christus' bloed en Geest.

Het teeken is zuiver water, waarmede men wordt besprengd of wordt ingedompeld. Gelijk n.1. water het groote, schoone middel is tegenover de heerschappij van het stof, om ons daarvan te reinigen, zoo (wil dit Sacrament zeggen) reinigt nu Christus'

Sluiten