Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woorden, al deze weldaden in den Doop verzegeld, zullen ze ook genoten worden, dan moet er een oprecht geloof zijn.

Wie geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn zal zalig worden. Maar wie gelooft, hoe zwak of klein dit ook moge zijn, hij heeft reeht op dit Sacrament, ja is het naar 's Heeren bevel verplicht te ontvangen.

De H. Doop is daarin onderscheiden van het H. Avondmaal, dat de H. Doop een Sacrament is van de vernieuwing des harten en des levens zelf, terwijl het H. Avondmaal een versterking is van dat nieuwe leven in zijn verderen opwas. De Doop is als Sacrament dus, indien men een onderscheid wilde maken (het behoeft niet!), veel ernstiger van karakter, het verondersteld de groote hoofdzaak, 't Is het begin van alles.

Daarom wordt de H. Doop slechts éénmaal bediend, gelijk men ook maar. éénmaal geboren wordt; maar het H. Avondmaal gedurig, evenals de prediking herhaaldelijk geschiedt.

Wie zich dus durfde te laten doopen, en geen avondmaal viert, doet iets zeer tegenstrijdigs. Wie gedoopt durft zijn, en in zijn »Belijdenis" den doop bewust overnam, en toch niet ten avondmaal komt, die is gansch in strgd met zichzelf. Hij is of een bedrieger, öf dwaalt zeer.

Wanneer dan alzoo mag vaststaan, wat de doop verzegelt voor den geloovige, dan rest nog de vraag te beantwoorden :

O O 7 O O

maar hoe dan met de kleine kinderen ?

Deze kunnen nog geen getuigenis afleggen van hun geloof. Mag men ze dan toch doopen ?

Hoezeer we te dezer plaatse niet in al baar breedte en omvang deze kwestie kunnen behandelen, willen we toch enkele hoofdgegevens bijbrengen, welke ons tot eenig licht kunnen verstrekken.

Voor alle dingen sta dan vast, dat de grond, de laatste afdoende grond voor den Doop nimmer is de belijdenis van ons geloof. De laatste grond is en blijft het Verbond Gods. en deszelfs beloftenissen. Bij volwassenen heeft men ten slotte evenmin afdoende zekerheid. Hoevelen zijn reeds gedoopt als volwassenen na afgelegde geloofsbelijdenis, en die toch later bleken vijanden van God en Zijn dienst te zijn. Ten tweede wordt opgemerkt, dat er geen bevel van is in de H. Schrift. Maar dit is zonder meer lang niet afdoende. De Doop is gekomen in de plaats van de besnijdenis. Nu neemt het Nieuwe

Sluiten