Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vandaar dat een ieder zichzelf recht beproeve.

Deze zelfbeproeving bestaat niet hierin, of we verzekerd zijn van onze bekeering tot God, of dat we op een tamelijk hooge

trap van heiligmaking staan. Neen, het Avondmaal gaat juist uit van de veronderstelling onzer geestelijke ellende, kommer en tekort; van onze schuld en verdoemelijkheid, van den twijtel en de onzekerheid, waarmede het geloof wordt aangevallen.

De ware zelfbeproeving bestaat in drie stukken :

10. Of wij onszelf mishagen vanwege onze zonden, en of die zonden ons voor Gods aangezicht waarachtig leed zjjn.

2°. Of wij ons met onze schuld en zonde alleen op Christus en Ziine gerechtigheid verlaten, of er een geloovig uitvluchten is tot Hem, als éénigen, noodzakelijken en algenoegzamen

30 Of er een hartelijke begeerte zij in ons hart, te strijden tegen ongeloot en zond'elust, en in een godzaligen wandel te leven jegens God en den naaste.

Huichelaren en die zich niet van harte tot God bekeeren, eten en drinken zich een oordeel. Dit is niet de eeuwige verdoemenis, alsof er geen genade meer voor zoo een ware, maar een vermeerdering, eene groote verzwaring van onze schuld

voor God. , ,

Wanneer, op welken leeftijd men Avondmaal mag vieren geeft de Schrift niet aan. Men mag het b.v. gebruiken,, zoodra men zich omtrent de drie genoemde punten behoorlijk kan onderzoeken. Maar dan is voor ieder geloovige het ook plicht.

Hoofdstuk XXVI.

DE ZIEL NA DEN DOOD.

Voor ieder, begenadigd of niet, staat aan het einde des levens

de poort des doods.

Het sterven komt wel steeds en gedurig en overal voor, het is den mensch gezet; maar het is daarom nog niet natuurlijk. Wij zijn er aan gewoon geworden aan de heerschappij des doods Maar op zichzelf beschouwd is het gansch tegen de

6

Sluiten