Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verstaan of in den zin van algemeen verkondigd, zie Matth. 24 :14;

het opstaan van valsche profeten, die schijnbaar in 't gewaad zelfs van de H. Schrift, en met den Christus-naam gesierd, velen zullen verleiden, zie Mark. 13 : 22 ; Matth. 24 : 9—12. Het is alleszins aannemelijk dat al de verschillende geestesrichtingen van onzen tijd als : Socialisme, Anarchisme, Spiritisme, enz. enz. behooren tot deze teekenen ;

oorlogen en geruchten er van, mitsgaders zware beroeringen onder de volken, Mark. 13 : 7, 8 ; meer en meer zien we het volkeren-leven met het tegenwoordige machts-beginsel, militairisme, veroveringszucht enz. enz., in deze aangekondigde richting zich heen bewegen.

Beluisteren we toch onder het rumoer der volken van onzen tijd het ruischen van de voetstappen van den komenden Christus!

De antichrist, als de persoonlijk belichaamde tegenstelling van den Christus.

We zeggen niet, dat op grond der hedendaagsche verschijnselen Christus komst zeer nabij is. Dat weten we niet. Alleen willen we er mede opmerken, dat de wereldhistorie zich kenbaar in die richting wendt, waarvan de Schrift de lijnen heeft uitgestippeld. En dat is ons waarborg dat we naderen den dag van Jezus' glorievolle verschijning, waarbij Jezus zichtbaar in Zijne menschelijke natuur aan het verbaasd heelal zich zal vertoonen op den troon Zijner majesteit.

B. De opstanding en het oordeel.

Deze wederkomst van Jezus zal zijn ten oordeel.

Daarom zullen de dooden (die vóór Christus wederkomst gestorven waren) worden opgewekt, om met de levenden (zij die tijdens Jezus wederkomst nog leven zullen op aarde) voor Zijn rechterstoel te verschijnen.

De leer der opstanding is niet uit de natuur bekend. Het is een openbaringswaarheid, zoowel in Oud als Nieuw-Testament geleerd, zie Ps. 16 : 9—11; Job 19 : 25, 26; Dan.

12 : 2, 3 ; Hand. 24 : 15b; Joh. 5 : 29; Openb. 20 : 12,

13 enz.

Het is op het standpunt der genade Gods in Christus alleszins op de lijn. Immers Christus kwam het werk Gods herstellen,

Sluiten