Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wien heb ik nevens U omhoog?

Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog Op aarde nevens U toch lusten?

Niets is er, waar ik in kan rusten.

Bezwijkt dan ooit in bitt're smart,

Of bangen nood, mijn vleesch en hart,

Zoo zult Gij zijn voor mijn gemoed Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

Wie ver van U de weelde zoekt,

Vergaat eerlang en wordt vervloekt,

Gij roeit hen uit, die afhoereeren,

En U den trotschen nek toekeeren.

Maar 't is mij goed, mijn zaligst lot,

Nabij te wezen bij mijn God!

k Vertrouw op Hem geheel en al,

Den HEER, Wiens werk ik roemen zal! (*)

Onze hulp en ons begin is in den Naam des Heeren Heeren, Die den hemel en de aarde geschapen heeft, Die trouwe houdt in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken Zijner handen. Amen.

0 Voorzang: Psalm 73 : 13, 14.

Sluiten