Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geliefden, Jezus Christus eigen zijn, Hem toebehooren met lichaam en ziel, door het oprecht geloof met Hem vereenigd zijn, — dat is het hoogste goed, de grootste schat, de éénige levens- en stervenstroost.

Van dit heerlijk, eeuwig heil Gods predikte ons het onlangs gevierde Kerstfeest, toen wij opnieuw ons hoorden verkondigen de blijde boodschap van de geboorte van onzen gezegenden Zaligmaker, en wij luisterden, immers gaarne ? naar dat hemelsche lied, den schoonen Engelenzang: »Eere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de menschen een welbehagen". (')

En nu, op dezen eersten Zondag van een nieuwen jaarkring, mag ik met dat Evangelie weer onder u optreden, en u prediken het getrouwe en alle aanneming waardige woord, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen, om de zondaren zalig te maken.

Ook zijn deze ure eenige oudere en jongere lidmaten der Gemeente herwaarts gekomen, om belijdenis des Geloofs af te leggen, — om in het openbaar voor God en Zijne Gemeente te belijden, dat zij met het Evangelie der zaligheid

(*) Lukas 2 : 14.

Sluiten