Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontvangen heeft voor al hare zonden." (!) In hun hart leefde de verwachting der Gemeente Gods, van welke wij bij denzelfden Profeet lezen, als hij schrijft: „Men zal ten dien dage zeggen: Ziet, Deze is onze God, wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons zaligmaken. Deze is de Heere, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijne zaligheid."(2) Dat was de Messias, zooals Hij door God beloofd was, het eerst beloofd in het Paradijs, nadat de zonde in de wereld was ingekomen: »het Zaad der vrouw (3), dat den kop der slang zal vermorselen", de sterke Held, de Zoon Gods, Die des duivels werken verbreken zal.(4) Dat was het Z aad Abrah a m s, waarin alle volken der aarde zullen gezegend worden ; (ü) de S i 1 o, Die den vrede aanbrengt, en denzelven zullen de volkeren gehoorzaam zijn.(G) De Gezalfde des Heeren met den Heilio-en

O

Geest zonder mate, in Zijne zevenvoudige kracht en heerlijkheid, zooals van Hem geschreven staat. „En op Hem zal de Geest des Heeren rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreeze des Heeren".(7) Het is de

(') Jes. 40: i, 2. 0 Jes. 25:9. (») Gen 3: 15. («) 1 Joh. 3:8. () (jen. 22 : 18. (") Gen. 49: 10. (') Jes. 11:2.

Sluiten