Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze liefde, geopenbaard in het Evangelie der belofte en der vervulling, geopenbaard in den beloofden en gekomen' Christus, is het, dat wij, zondige, schuldige, verlorene menschenkinderen, zijn en worden opgezocht en gevonden. Door deze liefde worden wij zoekende gemaakt, door deze liefde vinden wij. De Heere kent de Zijnen van eeuwigheid; zij zijn door Hem gevonden, eer zij Hem vinden. Maar in den tijd van hun leven op aarde wordt hun dat geopenbaard door den Heiligen Geest in het Woord, in de Heilige Schriften, waarin Hij hen den Christus leert kennen, doet zoeken en vinden. Zoo is het met de discipelen gegaan, die het eerst den Christus, ja, lichamelijk, gevonden hebben, maar ook in Hem hunne geestelijke verlossing aanschouwd hebben met de oogen des geloofs. En zóó gaat het nog met ieder mensch, die Jezus den Christus des Heeren vindt als zijnen Heiland en Zaligmaker. De Heilige Geest leidt tot het Woord, in de Heilige Schriften. Daaruit leeren wij, hoe groot onze ellende en verlorenheid is; wij komen in nood en benauwdheid wegens onze zonde en schuld, beginnen te hongeren en te dorsten naar de gerechtigheid, naar genade en waarheid, naar het eeuwige leven. Er komt verlangen naar vergeving en verlossing der zonden.

Sluiten