Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mag doen en toetreden mag tot den heiligen disch, om met de Gemeente te verkondigen den dood des Heeren, in Wien ons leven is. Daarom zijn godvreezen de ouders ook recht verblijd, als zij mogen zien, dat hunne kinderen Gods Woord liefhebben en van Zijne waarheid getuigenis afleggen in de vreeze Zijns Naams; en zij bidden tot God: Heere, wil Gij hen bewaren in het Woord, dat in hen geplant wordt, dat hunne zielen kan

zalig- maken.

ö

Heere, bewaar Gij ons door Uw Woord en Geest in Christus Jezus ! Berg ons en onze kinderen bij U op den eeuwigen Rotssteen des heils !

Laat ons zingen :

Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer,

In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen;

Die Zion's Vorst erkennen voor hun Heer,

Welzalig zij, die vast op Hem betrouwen! (l)

III.

Wij hebben gevonden den Messias, den Christus Gods. Groote, blijde vondst. Er is geen grooter schat; daarbij zijn al de schatten der wereld niet te vergelijken. Hoe noodzakelijk is het voor

C1) Psalm 2 : 7.

Sluiten