Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddelooze verlate zijnen weg en de ongerechtige man zijne gedachten, en Hij bekeere zich tot den Heere, zoo zal Hij Zich zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk. (')

Die zoekt, die vindt.

Wien is het waarlijk ernst met het zoeken? Er is een zoeken, waarbij men niet vindt. Men vindt niet, omdat men niet met waarachtigen ernst zoekt, omdat men niet van oprecht verlangen naar Christus vervuld is. En dat komt, omdat er geen zondennood is. Men berust in het zoeken als eene vrome bezigheid, als een goed werk, en juist daardoor geraakt men niet tot de rust in Jezus den Christus. Wie in waarheid zoekt naar den Heere, die mensch is bekommerd en verlegen wegens zijne zonde en schuld, zijnen vloek en dood. Hij verlangt naar vergeving en verlossing; hij moetjezus hebben, of hij is een kind des doods. En in dien nood der ziel drijft de Heilige Geest hem tot de Heilige Schrift, het Woord Gods en tot het gebed. Er is een worstelen om het heil des Heeren, om vrede bij God, om de redding van zijne arme ziel. Voorwaar, die mensch zal vinden. Het is des Hee¬

ft Jes. 55 : 6, 7.

Sluiten