Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als voorbeeld en schaduw van Zijne eigenlijke komst in onzen Heiland Jesus Christus; want in Hem is er de eigenlijke, geestelijke verlossing geschied, waardoor God onze zonden en den dood wegneemt, en het leven aan het licht brengt, en waardoor Hij zelf in Zijn volk woont tot hun troost.

Geliefden! wij zijn aan het volk Israël gelijk. Wij zijn zondaren en van den Heere afgeweken, en wijken gedurig af; dan moeten wij gevoelen 's Heeren oordeelen en bestraffing; maar dan hebben wij ook de beloften noodig, die aan Israël gegeven zijn, waardoor dit volk op den Heere Jesus heengewezen wordt.

Laat ons daarom heden en de volgende Zondagen zulke beloften overdenken.

Slaan wij op: Jesaja 40 vers 1 en 2.

Deze verzen hebben tot inhoud:

I. Dat de Heere Zijn volk wil troosten.

II. Waarin deze troost bestaat.

Gebed. — Tusschenzang.

I.

De Heere wil Zijn volk vertroosten. Hij zegt: Troost, troost Mijn volk; spreekt naar het hart van Jeruzalem.

Hij spreekt hier Zelf door den profeet; want deze hoorde Zijne stem, en hij sprak niet der menschen woord, maar Gods woord. Menschen kunnen zulke woorden niet verzinnen, als deze zijn; want zij vleien elkander wel, en spreken van vrede, waar zij behooren de zonde te bestraffen; maar den armen zondaar opbeuren, kunnen zij niet; daarvoor zijn zij te hoogmoedig; zij slaan hem met de Wet en zeggen: (Jes. 65 : 3:)

Sluiten