Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarmeê: ziet welk een rijk en machtig koning ik ben! En hij gaf God niet de eer, Die hem verlost had van zijne vijanden en van zijne krankheid en Die hem ook rijkdom en eer voor de menschen gegeven had. Daarom zeide Jesaja vs. 5 v.v.: „Hoor het Woord des Heeren! Zie, de dagen komen, dat al wat in uw huis is, en wat uwe vaders opgelegd hebben ten schatte tot op dezen dag, naar Babel weggevoerd zal worden; daar zal niets overgelaten worden, spreekt de Heere. Daartoe zullen zij van uwe zonen, die uit u zullen voortkomen, die gij gewinnen zult, nemen, dat ze hovelingen zijn in het paleis des konings van Babel."

Zoo was het dan bepaald, dat Israël naar Babel weggevoerd zou worden, omdat zij des Heeren verbond gebroken hadden en Hem niet gediend. Het goede Woord en gebod des Heeren strekte hun tot bestraffing. En zij werden ook naar Babel weggevoerd en hunne steden verwoest; hun land werd niet meer bebouwd; het vierde Sabbatten zeventig jaren lang.

Maar nu zond de Heere over Zijn volk, dat Hij getuchtigd had, ook den Geest der genade en der gebeden, zoodat zij hunne afgoden wegwierpen, en zich tot Hem keerden met smeekingen: Heere, bekeer ons tot U, zoo zullen wij bekeerd zijn. Het werd hun van harte leed, dat zij tegen Hem gezondigd en Zijn verbond gebroken hadden; en zij werden mistroostig en vraagden of zij voor Hem nog genade zouden vinden, daar zij alle liefde en ontferming hadden verbeurd. In dezen nood ziet hen de Heere, en zegt: Troost, troost Mijn volk.

Geliefden, Israëls zonde is ook de onze. Wij hebben ons wel niet zoo uitwendig afgoden gemaakt, maar wel inwendig. Heeft toch ook Hiskia niet uitwendig maar inwendig afgoderij gepleegd? Of is hoogmoed, zelfver-

Sluiten