Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook uit. Hij verschaft Zijnen volke verlossing. Daarbij zullen zij het weten, dat zij bij God genade hebben gevonden.

Hij bereidt Zijn heil voor.

Laat ons lezen: Jesaja 40 vers 3—5.

Deze woorden spreken:

I. Van eene stem des roependen in de woest ij n.

II. Deze stem roept: Bereidt den weg des Heeren, maakt recht in de wildernis eene baan voor onzen God.

III. Wat hoog is zal vernederd, wat laag is, verhoogd, en wat krom is zal recht gemaakt worden.

IV. En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden.

V. En alle vleesch tegelijk zal zien, dat het de mond des Heeren gesproken heeft.

GeBed. — Tusschenzang.

I.

„Eene stem des roependen in de woestijn." Deze stem hoort de profeet in den geest; en wat hij hoort is hem van den Heere toegezonden. Hij ziet eenen roeper, die in de woestijn is, en die zich tot al het volk wendt, ja niet alleen tot het volk, maar ook tot de bergen en dalen, tot de hooge heuvelen en tot de vlakte; tot de koningen der aarde en tot hunne volkeren, tot Israël in 't bijzonder. Die roeper moet luide roepen, dat zij het hooren, dat het wederklinke in de harten, dat zij bewogen en beroerd worden. Want alles

Sluiten