Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er in, en in hen steekt de haat tegen de prediking van Gods vrije genade. Waarheen zult gij dan vlieden?

Maar nu komen wij tot de vraag: "Waarom wil de Heere, dat de roeper den dood van alle vleesch predikt ?

Dat is, om ons te vernederen, om ons te bereiden, opdat wij Hem zouden ontvangen en Hij met ons naar het hemelsche land Kanaan kon gaan. Hij wil onzen dood niet, maar Hij wil, dat wij zouden leven. Dat kunnen wij echter niet, zoolang wij onszelven leven, zoolang wij aan onze eigene werken ons behagen vinden; zoolang wij dus niet verstaan, dat wij gansch verdorven zijn, haters van Hem en van onzen naaste, zoolang wij meenen, dat onze wijsheid, vroomheid en heiligmaking voor Hem nog bestaan kan, zoolang wij, met één woord, aan ons zelf gelooven. Neen, hiermee werpt Hij alles, wat wij zijn en waarin wij roemen, omver; de Geest blaast ons aan en ziet: wij zijn geestelijk dood, en kunnen onze eigene werken niet meer volbrengen.

O O

En wanneer wij overtuigd worden van onzen eigen geestelijken dood, dan kan God Zich over ons ontfermen ; Hij blaast vannieuws in onze neusgaten en zegt: Gij zult leven ; in Mijnen Christus vindt gij barmhartigheid en uitdelging van al uwe zonden ; in en door Hem zult gij uit uwe gevangenis en dood uitgeleid worden, en Ik zal met u zijn, en gij zult met Mij zijn.

III.

Daarom voegt de Heere er aan toe: Maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid. Dit is de troost voor allen, bij wien de Heere indertijd hun eigen werk en roem afgebroken heeft. Zij hebben nu niets meer, waaraan zij zichzelven houden

Sluiten