Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen. En zij meenen, dat nu voor hen alles verloren is. Neen, zegt de Heere, nu is alles gewonnen. Dat was juist uwe zonde, dat gij Mijn Woord veracht hebt. Maar nu bestaat Mijn Woord in der eeuwigheid. De wijsheid en vroomheid van alle vleesch heeft slechts den dood gebracht, want zij is zelf dood; maar Mijn Woord bestaat in der eeuwigheid, zoo gewis als het Mijn Woord is, en Ik van eeuwigheid af geweest ben en in eeuwigheid blijven zal. Ook is Mijn Woord naar gerechtigheid en overeenkomstig Mijne eeuwige Wet, zoodat geen duivel het kan omverwerpen. Het is naar Geest en waarheid en Mijne Wet wordt daardoor vervuld. Daarom kan het u ook zalig maken en gij zult zeggen als gij in Mijn Woord leeft: Gewisselijk, in den Heere zijn gerechtigheden en sterkte! —- Maar gij klaagt: ja, maar heb ik dat Woord niet ganschelijk verbeurd? Heb ik niet verdiend, dat de Heere het aan mij onttrekt ? Yoorzeker; maar de Heere vraagt er niet naar, wat gij verbeurd of niet verbeurd hebt. Wanneer het Zijn tijd is, dan vervult Hij dat Woord en bewijst u Zijne eeuwige trouw bij alle uwe ontrouw. O, die eeuwige genade en barmhartigheid.

Wat zegt ons n.1. het Woord onzes Gods? Allereerst wat Hij door Ez. 34 : 31 verkondigt: o gij Mijne schapen, schapen Mijner weide, gij zijt menschen, maar Ik ben de Heere, uw God! Menschen, arme brooze menschen, aan den dood onderworpen zijn wij, en toch is de Heere onze God en wil het zijn; Hij schaamt Zich niet, onze Herder te zijn en ons op eene goede weide te geleiden.

Verder bestaat Zijn Woord in het eeuwige genadeverbond, waardoor Hij vrede met Zijn volk maakt en hun alle hunne zonde wil vergeven. Hij wil hen uit de

3

Sluiten