Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie is nu Zion en Jeruzalem ? Dat zijn degenen, die ons van Christus verkondigen, een Zacharias, eene Elizabeth, eene Maria, een Josef, de herders, een Simeon, eene Hanna; zij hebben allen luide betuigd, dat de Heere Jezus gekomen is, de Heiland, de Zoon Gods, die in ontferming des Vaders ons de zaligheid gebracht heeft.

Deze boodschap heeft ook nu een iegelijk te verkondigen in zijnen kring, wanneer hij het geloofd en ondervonden heeft, dat Hem de Zaligmaker geboren is. En hij wordt daartoe door den Heiligen Geest vervuld.

Moge dat ook bij ons geschieden, opdat de boodschap hun toekome, die moedeloos zijn en zich in de hoeken verschuilen, omdat zij zich goddeloozen en heidenen gevoelen. En dat de vrees wijke bij velen, die de wereld en hare wijsheid en macht ontzien.

II.

De profeet gaat nu voort: Ziet, de Heere Heere zal komen tegen den sterke, en zijn arm zal heerschen; Ziet, Zijn loon is bij hem; en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht.

De sterke is degene die Jeruzalem en de steden van Juda verstoort en die haar volk gevangen houdt. Het was eerst de koning van Babel, Nebukadnezar, met zijne nakomelingen, die Israël gevangen voerden naar Babel en die dan de heilige vaten misbruikten bij hunne drinkgelagen; zij hebben zich sterk en machtig gevoeld ; maar zij ondervonden de sterke hand des Heeren, die het: Mene Mene Thekel, Ufarsin ! aan den wand schreef.

Sluiten