Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedacht bij God. Al doet gij schijnbaar veel goeds, in den Naam des Heeren, maar gij gelooft niet als een verloren zondaar in Jesus, gij zoekt Hem niet met een verbroken en verslagen hart, maar wandelt in liefdeloosheid, nijd en haat jegens den naaste, — de Ileere kent u niet, en ten spijt van al uw bidden en roepen: »lleere, Heere!« zal de Heere u toch toeroepen : »Ga weg van Mij, gij die de ongerechtigheid doet, Ik ken u niet, wie gij zijt!« En al komt gij aan Zijnen disch, en gij zijt niet in uw binnenste hart met name geroepen , — gij hebt er niets van, want de geveinsden en die zich niet met een waar hart tot God bekeeren, eten en drinken zichzelven het oordeel: de onrechtvaardigen zullen het Koninkrijk Gods niet beërven; want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der onsrehoor-

O

zaamheid. (Ef. 5 ; 5 , 6.) — Ja, eens zullen ook de goddeloozen Jesus zien, zij zullen zien, in Welken zij gestoken hebben. Daarom terwijl het nog tijd is, bekeert u en leelt, — want niet in den glans-onzer eigene heiligheid zullen wij Hem zien. Neen, wij, die het weten, wat wij zijn in onszelven, die voor God erkennen kinderen der ongehoorzaamheid te zijn, een wederhoorig en verkeerd geslacht, die daarom onder den toorn Gods zuchten en Jesus moeten hebben als onzen Zaligmaker, Zoenborg en Verlosser, onze gerechtigheid en sterkte, — wij worden met name geroepen, tegen alle hoop aan, ja boven alle onze gedachten, want Hij neigt Zich tot ons en openbaart Zich aan onze zielen in Zijne Middelaarsheerlijkheid en zegt: »A1 uwe zonde en ongehoorzaamheid is Mijne geworden, en al Mijne gerechtigheid is de uwe geworden, ja Ik Zelf ben de uwe, en gij

Sluiten