Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Advies: concept-contract gegeven, waarbij de Kerken, „om te beginnen", gelijk Dr. Bavinck (Bazuin no. 10 ) zei, de „eigen inrichting," „de Theol. School te Kampen, ja zelfs ^de School der Kerken" {zij verdween uit het oorspronkelijk contract naar „de adviezen en mededeelingen" art. I en II!) wezenlijk prijs zoudeü geven.

En dit geschiedde, ofschoon de Gen. Syn. van Dordrecht '93 (Acta bi. 146) verklaarde, „dat het in geenen deele de bedoeling is deze (eigene inrichting der Geref. Kerken)^op te heffen" ; ofschoon de Gen. Synode van Groningen 99 (Acta bl. 19) besloot „de inrichting der Kerken voor de opleiding tot den dienst des Woords (te) handhaven en (te) bevestigen" ; ofschoon zelfs Dr. A. Kuyper Sr. in De Heraut No. 828 had verklaard : „Na Amsterdam en Dordt is het onder ons voor alle Kerken eene uitgemaakte zaak, dat wij onze Theol. Sehool als eigen inrichting behouden, behouden moeten en behouden zullen"; ofschoon dezelfde nog in De Heraut 1107 schreef: dat het hebben van een Theol. School noodzakelijk is. Vergel. ook Dr. Bav., Th. S. e. Vr. Univ. bl. 46 noot.

En dat Advies: concept-contract werd gegeven, zonder dat het door de Classis Zutphen beoogde doel met hare uitnoodiging om te bestudeeren, of er waarlijk een wijze te vinden is, die principieel tot eenheid van opleiding zou leiden _ werd verkregen (zie Dr. Franssen, Bazuin 4 April jl.); terwiil de voornaamste bepalingen ervan meestal slechts met kleine meerderheid tot stand kwamen.

Natuurlijk werd en wordt dezerzijds niet vergeten, „dat de Yereenigde Kerken over de regeling dezer zaak later, indien noodig, hebben te oordeelen," gelijk mede geaccepteerd is in 1891/2. Maar die „regeling" sluit niet in opheffing der eigen inrichting. Van opheffing zou alleen dan sprake mogen zijn, gelijk ten vorigen jare nog door alle

Sluiten