Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit alle provinciën des lands samengekomen te Utrecht, op 9 April 1902, bespreking van het „Advies", belichaamd in het bekende concept-contract, dat door een 25-tal Broeders aan de Kerken is gezonden, neemt, na breede discussiën, achtereeenvolgens, met algemeene stemmen, de volgende conclusiën :

1°. De Vergadering, hoewel het verkrijgen van eenheid van opleiding, zoo mogelijk, gewenscht achtende, kan zich om principiëele, zakelijke en praktische redenen met het ontwerp contract niet vereenigen, en spreekt als hare ernstige verwachting uit, dat de Kerken het zullen verwerpen.

2°. Verder oordeelt de Vergadering, dat alleen zulk een eenheid van opleiding aannemelijk is, waarbij het recht en de vrijheid van de Kerken en hare eigene opleiding onverzwakt wordt gehandhaafd, verwijzende zij hierbij naar de laatste alinea van de „Verklaring en Stellingen" van de Hoogleeraren der Theologische School (in De Bazuin 22 Maart 1901 opgenomen), aldus luidende: „De Gereformeerde Kerken mogen met niet minder tevreden zijn dan dat bij haar beruste de benoeming, salarieering, schorsing en ontslag van de Hoogleeraren in de Godgeleerdheid."

Slechts één stem verklaarde zich hiertegen.

3°. Indien de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag te eeniger tijde zulk een contract mocht aanbieden, waarbij 't recht en de vrijheid van de Kerken en hare eigene opleiding onver-

1*

Sluiten