Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwakt wordt gehandhaafd, dan ga de Generale Synode evenwel niet over tot het sluiten van een contract alsvorens de kwestie van de subsidieering en de regeling van de bevoegdheden van 't Vrije Hooger onderwijs bij de Wet beslist is.

40. Ten slotte oordeelt de Vergadering, na korte discussiën: dat het Gymnasium, onder zekere voorwaarden, kan worden losgemaakt van de Kerken, hetzij de Generale Synode het, naar omstandigheden, óf te Kampen doe blijven, öf naar elders overplaatse.

Ter nadere toelichting en aanbeveling van deze conclusiën, volgens de opdracht der Vergadering aan ondergeteekenden, mogen de volgende, naar wij hopen, niet al te kort samengevatte opmerkingen strekken.

I. Wat de eerste conclusie aangaat.

Ofschoon er grond is voor het gezegde van Prof. Noordtzij in De Bazuin n°. 12, dat de eenheid van opleiding tot den dienst des Woords »noch voor den vrede der Kerken, Doch voor den bloei der Wetenschap beslist noodzakelijk is. Ofschoon nog altijd gewacht wordt op de bewijzen, dat die eenheid, historisch, een beginsel van onze Vaderen was, en, dogmatisch, eisch is van Gods Woord.

Ofschoon ook wel niet weêrsproken kan worden de bewering van De Heraut, dat, indien er maar krachten waren, de opleiding aan twee inrichtingen evengoed zijn voordeel als zijn nadeel zou hebben.

Toch spreekt ook de Vergadering de wenschelijkheid van eenheid uit, geheel instemmende met wat de Gen. Synode van Dordt (Acta bl. 146) beleed, »dat eenheid in de opleiding van de aanstaande Dienaren des Woords zooveel doenlijk moet bevorderd worden."

Sluiten